De rechten van het lidmaatschap
Bij overlijden van een lid in Nederland (rechthebbend op het basis verzorgingspakket) verzorgt en betaalt de vereniging het volgende:

 1. Regeling van de uitvaart aan het sterfhuis, of op nader op te geven plaats, door de uitvaartverzorger.
 2. Het verzorgen van alle wetteljke formaliteiten en de algemene leiding van de begrafenis of crematie.
 3. Voor zover nodig vier dragers aan het sterfhuis of nader op te geven plaats.
 4. Bezorgen van de lijkkist en eventuele materialen. De kist is niet voor rekening van de vereniging.
 5. Verzorging van afleggen en kisten. Deze handelingen hebben plaats op een door de nabestaanden (in overleg met de uitvaartverzorger) te bepalen tijdstip en plaats.
 6. Opbaring vindt plaats in de rouwkamer te Vlagtwedde.
 7. Vergoeding van rouwbrieven tot max. € 50,00.
 8. Het vervoer van de overledene per rouwauto naar begraafplaats of crematorium tot max. 50 km. Ophalen van de overledene binnen de Nederlandse grens is voor rekening van de vereniging.
 9. Bij vervoer van de overledene naar Nederland (uit het buitenland) komen de kosten tot aan de Nederlandse grens ten laste van de nabestaanden.
  In verband met het bovenstaande moet er de aandacht op worden gevestigd dat transport naar Nederland het beste kan worden verzorgd door een Nederlandse ondernemer.
 10. Een condoleanceregister (z.g.n. drieluik) met benodigde inlegvellen.
 11. Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar zijn gratis lid.
 12. Ook bij verhuizing naar elders kan men lid blijven van de vereniging. Bij een afstand van meer dan 50 kilometer van Vlagtwedde zullen de extra kosten van vervoer en reistijden worden doorberekend.
  Indien de uitvaart niet door DLE wordt uitgevoerd maar door een andere uitvaartonderneming zal de uitkering nooit meer bedragen dan indien de uitvaart door DLE was uitgevoerd.
 13. De uitvaart dient te geschiedde door bovenvermelde Uitvaartverzorger D.L.E. te Emmen, zoniet dan vervallen alle rechten, zoals boven beschreven.
 14. De vereniging is een naturavereniging en doet geen financiële uitkeringen.

Verzekering

Zoals bekend heeft u door uw lidmaatschap van de vereniging recht op het regelen en afwikkelen van de begrafenis of crematie, volgens de rechten hierboven vermeld.
U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor de niet gedekte kosten bij

DLE in Emmen.

lndien u hier informatie over wenst, kunt u zich wenden tot onze administrateur, Dhr. Jetsko Huiting, Winakker 12, 9541 GB VLAGTWEDDE. tel. 0599 313 222, mobiel: 06 40 39 88 81.
Of door het invullen van het contactformulier

Belangrijke regels die ieder lid dient te weten
Alle veranderingen zoals verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz. moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven aan de vereniging,
Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp', Winakker 12, 9541 GB Vlagtwedde.
Bij overlijden dient DLE te Emmen, (24 uur per dag bereikbaar) tel: 0591 - 61 11 46 zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
Kinderen vanaf 18 jaar blijven automatisch zelfstandig lid.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar.
Wij willen u er op wijzen dat bij achterstand in de contributiebetaling inclusief in rekening gebrachte aanmaningskosten, alle rechten uit het lidmaatschap der vereniging vervallen.

Wensenboekje
Met betrekking tot uitvaarten is er een wensenboekje beschikbaar welke ook bij de bestuursleden kan worden afgehaald.
Hierbij zijn alle vorige bijsluiters vervallen.

Persoonlijke wensen
Het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen is zinvol. Het geeft uw nabestaanden een belangrijke steun bij het regelen van de uitvaart. En zelf weet u dat uw uitvaart later waardig wordt verzorgd.